Algemene voorwaarden van PublishNow, Zutphenstraat 47 te Oldenzaal, Nederland

1 - Definities
In het hierna volgende wordt verstaan onder:
PN: PublishNow, merknaam van
LOOK@T BV, gevestigd aan de Zutphenstraat 47, 7575 EJ Oldenzaal, Ne-derland. Ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder num-mer 08097102;
Beelden en/of media: de auteursrechtelijk beschermde media en/of illustraties en/of foto’s in de zin van de Auteurswet 1912 (Aw 1912), welke in digitale of analoge vorm worden aangeleverd en/of zijn bestemd om in digitale of analoge vorm te worden aangeleverd;
Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon die mondeling, of schriftelijk, of via de Website van PN of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door PN aangeboden Beelden en/of media, producten en/of diensten;
Website: de homepage en vervolgpagina’s, bestand en/of bestanden met informatie in stand gehouden door en/of voor PN, bekend onder de URL’s “www.publishnow.nl”, “www.lookat.nl/publishnow”.
Consument: een natuurlijk persoon die gebruik wil maken van Beelden en/of media, producten en/of dien-sten van PN voor privé-gebruik.

2 - Toepasselijkheid
1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op overeenkomsten tussen PN en de Wederpartij. Bij een aantal bepalingen van deze voorwaarden wordt vermeld of deze geldt voor Consumenten of alleen voor niet-Consumenten.
2. Afwijkingen van deze voorwaarden kunnen alleen schriftelijk tussen de partijen worden overeengekomen.
3. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met PN, voor de uit-voering waarvan derden dienen te worden betrokken. PN heeft ook uitdrukkelijk het recht voor de uitvoering van haar werkzaamheden derden in te schakelen.
4. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewe-zen, waarbij PN dit op schriftelijke wijze kenbaar zal maken aan de Wederpartij.
5. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten wor-den blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. PN en de we-derpartij zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oor-spronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

3 - Aanbiedingen/overeenkomsten
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Indien een offerte cq. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft PN het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. PN behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 4.6.
3. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de Wederpartij. PN heeft het recht dit aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Bij het aanvaarden van het aanbod in een elektronische omgeving (via de Website) zal PN de ontvangst van deze aanvaarding bevesti-gen aan de Wederpartij.
4. Voor niet-Consumenten geldt de (elektronische) administratie van PN, behoudens tegenbewijs, als bewijs van totstandgekomen overeenkomst of overeenkomsten met Wederpartij.

4 - Prijzen en betalingen
1. De door de Wederpartij te betalen prijs en overige kosten, waaronder die van vervoer, verzekering en BTW, wordt duidelijk door PN vermeld in de offerte en/of orderbevestiging en in de factuur.
2. Betaling kan geschieden op (één van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Uitgebreide informatie over de verschillende betalingsmogelijkheden is te vinden op de Website van PN in de ‘Payment Policy’ en/of is op te vragen bij PN.
3. Bij overschrijding van de tijdens het bestelproces tussen beide partijen overeengekomen betalingstermijn, is de Wederpartij vanaf de dag dat de betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en is de Wederpartij van-af die dag een vertragingsrente van 2% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het open-staande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door PN is de Wederpartij een bedrag van tweeën-twintig euro en negenenzestig eurocent (EUR 22,69) exclusief BTW aan administratiekosten verschuldigd en indien PN haar vordering ter incasso uitbesteedt, is Wederpartij tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van PN om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen.
4. De Wederpartij is tot geen andere verrekening bevoegd dan waartoe hij krachtens de Wet gerechtigd is.
5. Indien Wederpartij met enige betaling in gebreke is, is PN gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, is de Wederpartij gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door PN.

5 - Levering en leveringstijd
1. De in de orderbevestiging genoemde leveringsdatum is indicatief. Deze kan nader worden vastgelegd in overleg met PN. De plaats en/of wijze van levering is in de orderbevestiging vermeld. PN kan nadere infor-matie omtrent levertijden vermelden op de website of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Dergelijke informatie heeft slechts een indicatief karakter.
2. Levering kan om praktische redenen in gedeelten plaatsvinden. Bij Consumenten zal levering op afge-sproken data plaatsvinden.
3. Consumenten zijn tot het moment van levering gerechtigd de overeenkomst eenzijdig te ontbinden indien levering niet binnen dertig kalenderdagen na de overeengekomen leveringsdatum heeft plaatsgevonden. PN zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen 30 dagen, geheel terugbetalen.
4. Bij leveringen buiten Nederland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.

6 - Duur en beëindiging van de overeenkomst
1. De overeenkomst tussen Wederpartij en PN wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
2. De tussen de Wederpartij en PN gesloten overeenkomst wordt ontbonden zonder dat rechterlijke tussen-komst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, indien de Wederpartij in strijd handelt met enige verplichting voortvloeiende uit de tussen de Wederpartij en PN gesloten overeenkomst en de toepasselijke algemene voorwaarden.
3. De tussen de Wederpartij en PN gesloten overeenkomst wordt ontbonden zonder dat rechterlijke tussen-komst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, in geval van faillissement of surséance van beta-ling van de Wederpartij, in het geval van executoriaal beslag, indien de Wederpartij onder curatele wordt gesteld of indien zijn vermogen onder bewind gesteld wordt.
4. Bij ontbinding van de tussen de Wederpartij en PN gesloten overeenkomst dient de Wederpartij direct en onverwijld de aan hem beschikbaar gestelde Beelden en/of media en
verveelvoudigingen hiervan te vernietigen en dit schriftelijk kenbaar te maken aan PN.

7 - Licentie en recht van gebruik van Beelden en/of media
1. Alle Beelden en/of media, alsmede de gehele inhoud van de Website van PN worden auteursrechtelijk beschermd, waarbij ook bepalingen van internationale verdragen en alle andere toepasselijke wetten van kracht zijn. Geen enkel eigendomsrecht of intellectueel eigendomsrecht op door PN aan Wederpartij geleverde Beelden en/of media wordt aan Wederpartij overgedragen. Het is NIET TOEGESTAAN de Website of beeldmateriaal beschikbaar gesteld via de Website te kopiëren en/of te bewaren ongeacht het beoogde doel.
2. De Wederpartij krijgt het niet-exclusieve en niet-overdraagbare recht de aan Wederpartij geleverde Beel-den en/of media voor onbepaalde tijd te gebruiken voor professionele, redactionele en persoonlijke doeleinden, waaronder drukwerk, multimedia- en videoproducten, advertenties, redactionele artikelen, internetsites en verpakkingen.
3. De beelden mogen op een netwerk of vergelijkbaar systeem op maximaal 5 werkstations binnen de eigen organisatie gebruikt worden. Bij gebruik van de beelden op meer dan 5 werkstations binnen dezelfde organisatie dient Wederpartij contact op te nemen met PN voor een of meerdere extra licenties.
4. Het is Wederpartij NIET TOEGESTAAN de beelden te gebruiken in relatie tot of voor de productie van pornografisch materiaal of in obscene, belasterende of andere vernederende toepassingen of onwettige doeleinden.
5. De beelden van PN mogen als integraal bestanddeel van een website gebruikt worden, maar niet apart of in een voor langdurige opslag of voor herhaald gebruik door websitegebruikers geschikt formaat ter vervoe-ging gesteld worden. Bovendien moet de Wederpartij er zorg voor dragen, dat de beelden die hij gebruikt (bijvoorbeeld op websites) niet door derden (al dan niet tegen betaling) gedownload of anderszins gebruikt zouden kunnen worden. Uitzondering voor kleurplaten en puzzels: er mogen maximaal 25 kleurplaten of puzzels tegelijkertijd worden aangeboden op 1 website.
6. De Wederpartij mag geen Beelden en/of media aan derde partijen leveren. De handel en levering van Beelden en/of media van PN door de Wederpartij is strikt verboden. Een eigenmachtig gebruik van Beelden en/of media van PN door derden is niet toegestaan.
7. Wederpartij heeft niet het recht Beelden en/of media te verhuren, uit te lenen, (sub)licenties te verlenen of op enige andere wijze beschikbaar te stellen, die het derden mogelijk maakt de Beelden en/of media eigenmachtig te gebruiken.
8. In het geval op de Beelden en/of media een of meerdere personen herkenbaar zijn afgebeeld, mogen deze beelden niet gebruikt worden op een zodanige wijze dat die persoon (of personen) daar redelijkerwijze bezwaar tegen zou (of zouden) kunnen hebben.
9. Indien Beelden en/of media waarop een of meerdere personen herkenbaar zijn afgebeeld, gebruikt worden op een wijze dat een persoon redelijkerwijze zou kunnen aannemen dat (i) de persoon in de afbeelding een product of service persoonlijk gebruikt of onderschrijft, (ii) of wanneer de persoon in de afbeelding in verband gebracht kan worden met een onderwerp dat controversieel of maatschappelijk gevoelig is, of onflatteus voor het model is, dient de Wederpartij een elk zodanig gebruik van Beelden en/of media vergezeld te doen gaan van een verklaring die aangeeft dat de persoon (of personen) op de Beelden en/of media een model is, en de afbeelding puur en alleen ter illustratie dient.

8 - Aansprakelijkheid
1. PN kwijt zich van haar taak zoals van een bedrijf in haar branche verwacht mag worden. Onverminderd het verder in dit artikel bepaalde is PN niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade ontstaan ten gevolge van geleverde goederen en/of diensten, informatie of adviezen, tenzij een dergelijke aansprakelijkheid uit enige wettelijke bepaling voortvloeit of er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van PN of door hem ingeschakelde derden.
2. PN aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van de rechtmatigheid van het openbaar maken van de door PN geleverde Beelden en/of media. Wederpartij is daarvoor zelf, volledig en als enige aansprakelijk. De partij die verantwoordelijk is voor de betreffende publicatie draagt in alle gevallen zelf de volledige verant-woordelijkheid.
3. PN doet haar uiterste best om zo accuraat mogelijke begeleidende informatie bij de Beelden en/of media te verstrekken, in de vorm van o.a. trefwoorden, titels, teksten, oplossingen, puzzelwoorden en andere omschrijvingen. PN kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele fouten en tekortkomingen in deze begeleidende informatie bij de beelden.
4. Indien en voor zover er sprake is van aansprakelijkheid van PN is deze in elk geval voor niet-Consumenten beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, voor Consumenten en niet-Consumenten, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
5. Voor niet-Consumenten: Andere gronden die aanleiding zou kunnen zijn tot een vordering tot schadevergoeding, dienen uiterlijk binnen 30 dagen nadat Wederpartij de Beelden en/of media ontvangen heeft bij PN schriftelijk en aangetekend per post te zijn ingediend bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

9 - Reclamering
1. De Wederpartij heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt. Indien dit niet het geval is, dient Wederpartij PN daarvan zo spoedig mogelijk en in ie-der geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven. Daarna wordt het geleverde geacht te zijn aanvaard in het geval van niet-Consumenten.
2. Indien is aangetoond dat het geleverde niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft PN de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten, in overleg met de Wederpartij gelijkwaardige of vervangende producten te leveren, dan wel de factuurwaarde van het volgens de overeenkomst geleverde te restitueren.
3. Alleen voor Consumenten: a. Indien de Consument het geleverde om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de Consument het recht het geleverde binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan PN te retourneren. PN mag een schriftelijke bevestiging vragen.
b. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product en de verpakking van het geleverde onbeschadigd is, het geleverde nog in ongebruikte staat verkeert en de (plastic) verzegeling en/of aanwezige licentiezegel op de verpakking niet verbroken zijn.
c. De kosten voor retourzendingen zijn voor rekening van de Consument.
d. De Consument is verantwoordelijk voor het retourneren van het product. PN is nimmer aansprakelijk voor enige schade, diefstal of verlies daaronder begrepen, die bij retourzending aan de verpakking of het product ontstaat.
e. Creditering bij geldige en geaccepteerde retourneringen en retourzendingen vindt plaats op basis van de aan de Consument in rekening gebrachte koopprijs, waarbij creditering binnen 30 dagen na ontvangst van de goedgekeurde retourzending zal plaatsvinden.
4. Reclamering van de Wederpartij op grond van dit artikel ontslaat haar niet van de betalingsverplichting jegens PN.

10 - Vrijwaring
1. Als gebruiker/licentiehouder van Beelden en/of media van PN is de Wederpartij verantwoordelijk en aansprakelijk voor het gebruik van de beelden en vrijwaart hij PN, en de maker van de Beelden en/of media van alle mogelijke aanspraken van derden die voortvloeien uit enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden of geleden schade door derden, door het gebruik van de Beelden en/of media.

11 - Overmacht
1. Partijen zijn niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van een contractuele verplichting indien sprake is van overmacht. Indien een omstandigheid die voor een der partijen overmacht oplevert 30 dagen heeft geduurd kan de andere partij het contract ontbinden zonder recht op schadevergoeding.

12 - Geschillenregeling
1. De rechter in de vestigingsplaats van PN is bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft PN het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rech-ter. Bij geschillen tussen een Consument en PN, is de rechter in de woonplaats of het werkelijke verblijf van de Consument mede bevoegd.
2. Gedurende de eerste drie maanden na het ontstaan van geschillen, naar aanleiding van een gesloten overeenkomst, hebben beide partijen de mogelijkheid om geschillen eerst in onderling overleg proberen op te lossen onder leiding van een NMI gecertificeerde mediator, alvorens een gerechtelijke procedure aan te spannen.
3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

13 - Nederlands recht
1. Op elke overeenkomst tussen PN en de wederpartij is Nederlands recht van toepassing.
2. Indien een bepaling van deze Voorwaarden niet in overeenstemming is met Nederlandse consumentenwetgeving heeft de Nederlandse wetgeving voorrang.

14 - Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Veluwe en Twente onder nummer 08097102.
2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.


 

  publishNOW is een product van LOOK@T BV     - - privacystatement - -   - voorwaarden -